ALBtv Business Digitalb

Paketa TV Shpejtësia Internetit Minuta brenda rrjetit Çmimi
ALBtv Large Digitalb Digitalb Familjare 2 10 Mbps 2000 3,000 Lekë
ALBtv Extra Large Digitalb Digitalb Premium 50 Mbps 2000 4,000 Lekë

  1. Minutat brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom dhe Eagle Mobile
  2. Këto tarifa nuk përfshijnë minuta jashtë rrjetit por klientet kanë mundësi të shtojnë minutat përkatëse duke u abonuar në paketat shtesë të minutave “add-on”;
  3. Pas konsumit të minutave brenda paketës, klienti do të tarifohet me tarifat standarde të telefonisë fikse kategoria biznes;
  4. Instalimi I shërbimit është falas;
  5. Modemi internet (xDSL) jepet në përdorim pvr të dyja afatet e kontrates 12 ose 24 muaj;
  6. Dekoderi IPTV jepet në përdorim për kontratat 24 mujore dhe me vlerë 8000 Lekë për kontratat 12 mujore;  
  7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

  8. Vlera e penalitetit është e përpjestuar për muajt e mbetur të kontratës mbi vlerat e mëposhtme:

         - 10,000 Lekë për kontratat 12 mujore ALBtv

         - 18,000 Lekë per kontratat 24 mujore ALBtv  

     Vlera e penalitetit është e përpjestuar për muajt e mbetur të kontratës mbi vlerat e mëposhtme:

 Për më shumë informacion, vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, Shërbimin Online Chat ose kontakto me ekipin "Smart Business" në numrin +355 42 200 14902.

{/tab}

Përditësuar: 29 Dhjetor 2016