ALBtv Business Tring

Paketa TV Shpejtësia Internetit Minuta brenda rrjetit Çmimi
ALBtv Large Tring Tring e Plotë 10 Mbps 2000 3,000 Lekë
ALBtv Extra Large Tring Tring e Plotë 50 Mbps 2000 4,000 Lekë

 1. Dekoderi IPTV jepet në përdorim për kontratat 24 mujore dhe me vlerë 8000 Lekë për kontratat 12 mujore;  

 2.  Modemi internet (xDSL) jepet në përdorim pvr të dyja afatet e kontrates 12 ose 24 muaj;

 3.  Instalimi I shërbimit është falas;

 4.  Pas konsumit të minutave brenda paketës, klienti do të tarifohet me tarifat standarde të telefonisë fikse kategoria biznes;

 5.  Këto tarifa nuk përfshijnë minuta jashtë rrjetit por klientet kanë mundësi të shtojnë minutat përkatëse duke u abonuar në paketat shtesë të minutave “add-on”;

 6.  Minutat brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom dhe Eagle Mobile

      -10,000 Lekë për kontratat 12 mujore ALBtv

      -18,000 Lekë per kontratat 24 mujore ALBtv

 7.  Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

 8.  Vlera e penalitetit është e përpjestuar për muajt e mbetur të kontratës mbi vlerat e mëposhtme:

 

Për më shumë informacion, vizitoni dyqanet tona ALBtelecom, Shërbimin Online Chat ose kontakto me ekipin "Smart Business" në numrin +355 42 200 14902.

 

Përditësuar: 29 Dhjetor 2016